Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Rodná se na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č.2/2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):